BUTAN 60EC

Thành phần:

– Butachlor …. 600g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 500ml và chai 1 lít

TT-Biomycin 40.5WP
Thành phần hoạt chất: Bronopol
Qui cách: gói 18g
 
Fulvin 5SC
Thành phần  
- Hexaconazole…………..…….50g/l
- Phụ gia…………………........950g/l
 Quy cách: chai 1 lít.
Forliet 80WP
Thành phần  
- Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w)
 Phụ gia…………………..................20% (w/w)
 Quy cách: gói 100g và gói 1 kg
Newtracon 70WP
Thành phần  
- Propineb…………..…….700g/kg
- Phụ gia………………….300g/kg
 Quy cách: gói 100g 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 20802284 | Online: 7