TRI 75 WDG
Thành phần  
- Tricyclazole…………..…….75%w/w
- Phụ gia……………………..25%w/w
 Quy cách: gói 100g.
TT ATanil 250WP
Thành phần  
- Bismerthiazol…………..…….250g/kg
- Phụ gia……………………….750g/kg
 Quy cách: gói 400g.
TOPCO 300EC

Thành phần:

– Cyhalofop – Butyl … 200g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 100ml và chai 240ml

 

BASU 250WP
Thành phần:  
- Bismerthiazol………………250g/kg
- Phụ gia……………………..750g/kg
Quy cách: gói 80g và 400g
LASH SUPER 250SC
Thành phần:  
- Tricyclazole…………..…….200g/l
- Hexaconazole………………..50g/l
- Phụ gia………………………750g/l
 Quy cách: chai 100ml, 500ml và 1 lít.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23193019 | Online: 21