TT-ATANIL 250WP

Thành phần:

– Bismerthiazol … 250g/kg

– Phụ gia … 750g/kg

Quy cách: gói 80g và gói 400g

 

COPEZIN 680WP

Thành phần:

– Mancozeb … 640g/kg

– Metalaxyl M … 40g/kg

– Phụ gia … 320g/kg

Quy cách: gói 100g và gói 500g

 

KATAMIN 3SL

Thành phần:

– Kasugamycin … 30g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 360ml

NEWTRACON 70WP

Thành phần:

– Propineb … 700g/l

– Phụ gia … 300g/l

Quy cách: Gói 100g

FULVIN 5SC

Thành phần:

– Hexaconazole … 50g/l

– Phụ gia … 950g/l

Quy cách: Chai 1L

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 19472022 | Online: 6