FORLIET 80WP

Thành phần:

– Fosetyl – Aluminium … 80 % W/w

– Phụ gia … 20% W/w

Quy cách: Gói 100g và gói 1kg

 
TILFUGI 300EC

Thành phần:

– Propiconazole … 150g/l

– Difenoconazole … 150g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 100ml và chai 250ml

 

TT LED 70WG

Thành phần hoạt chất:

– Nitenpyram 40 w/w

– Pymetrozine  30 w/w

Qui cách: Gói 20g

 

FIST 500WP
Thành phần:  
– Tebufenpyrad………………..250 g/kg
– Thiamethoxam………………250 g/kg
– Phụ gia………………………500 g/kg
 
Quy cách: Gói 15g

 

REBAT 20SC

Thành phần:
– Pyridaben………………………..150g/l
– Fenpyroximate…………………..50g/l
– Phụ gia vừa đủ 1 lít


Quy cách: Chai 240ml

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 21474136 | Online: 9