REBAT 20SC

Thành phần:
– Pyridaben………………………..150g/l
– Fenpyroximate…………………..50g/l
– Phụ gia vừa đủ 1 lít


Quy cách: Chai 240ml

VALUDANT 250SC

Thành phần:

– Thiamethoxam … 140g/l

– Lambda cyhalothrin …110g/l

– Phụ gia … 750g/l

Quy cách: Chai 240ml

 

TT – GLIM 270SC

Thành phần:

– Clothianidin  … 170g/l

– Chlorfluazuron … 100g/l

– Phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 240ml, gói 35ml

TT – ANONIN 1EC

Thành phần:

– Annonin 1% w/w

– Phụ gia và dung môi vừa đủ 100% w/w

Quy cách: Chai 250ml

 

FOCAL 80WG

Thành phần:

– Emamectin Benzoate … 80g/kg

– Phụ gia … 920g/kg

Quy cách: Gói 15g

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 22295819 | Online: 14