Thuốc trừ sâu
TT – GLIM 270SC

Thành phần:

– Clothianidin  … 170g/l

– Chlorfluazuron … 100g/l

– Phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 240ml, gói 35ml

TT – ANONIN 1EC

Thành phần:

– Annonin 1% w/w

– Phụ gia và dung môi vừa đủ 100% w/w

Quy cách: Chai 250ml

 

FOCAL 80WG

Thành phần:

– Emamectin Benzoate … 80g/kg

– Phụ gia … 920g/kg

Quy cách: Gói 15g

TAGINON 95WP

Thành phần:

– Nereistoxin … 95% w/w

– Phụ gia 5% w/w

Quy cách: Gói 100g

TERIN 50EC

Thành phần:

– Permethrin … 50% w/w

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: chai 450ml

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23368634 | Online: 9