Phân bón
DAP TÂN THÀNH
TThành phần:

Đạm tổng số (Nts): 18%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 46%

 Độ ẩm: 2,5%

 

NPK TÂN THÀNH 25-25-5
Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 25%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 25%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; Bo (B): 50 ppm;
Độ ẩm: 5%
NPK TÂN THÀNH 20-20-15 TE
Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 20%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;
Kẽm (Zn): 220 ppm; Bo (B): 60 ppm;
Độ ẩm: 5%
PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK TÂN THÀNH 16-16-8 + TE
Thành phần: Đạm tổng số (Nts): 16%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Mangan (Mn): 540 ppm; Bo (B): 100ppm
Độ ẩm: 5%


Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23368380 | Online: 10