Thuốc trừ bệnh
TRI 75 WG

Thành phần:

– Tricyclazole … 75% W/w

– Phụ gia … 25% W/w

Quy cách: gói 30g và gói 100g

TRIO SUPER 70 WP

Thành phần:

– Tricyclazole … 40% W/w

– Isoprothiolane … 30% W/w

– Phụ gia … 30% W/w

Quy cách: gói 40g và gói 100g

 

UNITIL 32 WP

Thành phần:

– Kasugamycin … 2% W/w

– Tricyclazole … 30% W/w

– Phụ gia … 68% W/w

Quy cách: Gói 40g

TT-ATANIL 250WP

Thành phần:

– Bismerthiazol … 250g/kg

– Phụ gia … 750g/kg

Quy cách: gói 80g và gói 400g

 

COPEZIN 680WP

Thành phần:

– Mancozeb … 640g/kg

– Metalaxyl M … 40g/kg

– Phụ gia … 320g/kg

Quy cách: gói 100g và gói 500g

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 20802506 | Online: 5